Statistički podaci o radu sa korisnicima udruge Sjaj za 2012. godinu

Opći podaci o korisnicima

U 2012. godini udruzi Sjaj obratile su se  42 osobe, među kojima je novih direktnih korisnika bilo ukupno 31. Udruga je pored novih korisnika nastavila raditi i na predmetima korisnika iz prijašnjih godina, bilo da se radilo o predmetima koji su u tijeku bilo da su se korisnici ponovo obratili radi drugih potreba.

Novi direktni korisnici sa kojima je udruga Sjaj radila u 2012. godini najčešće su imali dijagnozu neke duševne smetnje, dok se 9 korisnika udruzi obratilo zbog tjelesnog invaliditeta ili drugih zdravstvenih teškoća. Većina korisnika udruge najčešće nije lišena poslovne sposobnosti. Udruzi se podjednako za pomoć obraćaju muškarci i žene. Što se tiče radnog statusa, većina korisnika su nezaposleni ili u mirovini.

Intervencije prema korisnicima

U 2012. godini korisnici su se udruzi Sjaj obratili za pomoć sveukupno 61 puta. Veći broj korisnika (N=33) su osobe koje su za sebe tražile pomoć udruge, dok je preostalih 28 osoba tražilo pomoć za druge osobe i to u pravilu članove svojih obitelji.

Za sve korisnike udruga Sjaj provela je sveukupno 80 intervencija. Na slijedećem grafikonu vidljive su vrste intervencija, gdje je najviše zastupljeno informiranje te pomoć u sastavljanju dokumenata. Najmanja zastupljenost odvjetničkog zastupanja plativa je sporosti pravosuđa i činjenici da je stoga bilo moguće pratiti napredak samo u predmetima novih korisnika, odnosno onda kada se u ranije pokrenutom postupku pred sudom dogodio kakav napredak.

Na slijedećem grafikonu vidljiv je raspored intervencija prema području na koje se intervencija odnosila. Kako je navedeno, pravna zaštita i socijalna skrb područja su zbog kojih se korisnici najčešće obraćaju udruzi Sjaj. Molbe korisnika za pružanjem pomoći nisu utjecale na povećanje broja članova s obzirom da pomoć koju pruža udruga Sjaj nije uvjetovana članstvom korisnika u udruzi.

 

 Usporedna analiza pokazuje kako se u području pravne zaštite najviše intervencija odnosilo na informiranje, a potom na postupanje po službnenoj dužnosti. Kod potonjega, udruga uz pristanak korisnika, pokreće postupke koje je na zakonu ovlaštena pokretati.

 

Što se tiče područja socijalne skrbi, usporedna analiza pokazuje da su se korisnici obraćali ponajviše radi informiranja te radi pomoći u sastavljanju dokumenata. U 2012. godini udruga je zabilježila smanjenje broja molbi za pomoć pri sastavljanju dokumenata za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi s obzirom da su korisnicima učinjeni ogledni primjeri za izradu zahtjeva za ostvarivanje pojedinih prava te su im detaljno objašnjeni postupci.

Udruga Sjaj primjećuje povećan broj osoba koje se obraćaju radi pružanja podrške osobama starije životne dobi, kao i osoba s tjelesnim invaliditetom ili drugim zdravstvenim teškoćama. Neki su korisnici od udruge Sjaj višekratno tražili pomoć u smislu informiranja zbog straha od gubitka socijalnih naknada i brige za materijalnu sigurnost s obzirom na učestale najave smanjenja socijalnih davanja u medijima.