Poslovna sposobnost

(Navedeni sadržaj primjenjuje se od 1. rujna 2014.)

Skrbništvo za punoljetne osobe utemeljeno je na institutu djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti, a za svrhu ima zaštitu prava i interesa osoba koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka ne mogu brinuti o sebi ili ugrožavaju osobe o kojima su dužni skrbiti (npr. djeca ili roditelji starije životne dobi).

Izmjenama Obiteljskog zakona koje su stupile na snagu 1. rujna 2014. godine ukinut je institut potpunog lišenja poslovne sposobnosti te je ostavljen samo institut djelomičnog lišenja te sposobnosti, proširen je opseg prava štićenika koja se ne mogu ograničiti lišenjem poslovne sposobnosti te su poboljšane procesne odredbe za postupak djelomičnog lišenja odnosno vraćanja poslovne sposobnosti te sudjelovanja štićenika u sudskim postupcima. Na ovoj stranici nalaze se informativne upute za osobe lišene poslovne sposobnosti, one za koje je pokrenut postupak lišenja te članove njihovih obitelji.

Zakonske osnove za djelomično lišenje poslovne sposobnosti

Poslovne sposobnosti može biti lišena samo osoba starija od 18 godina ili ona koja je stekla poslovnu sposobnost prije punoljetnosti (sklapanjem braka). Osoba može biti djelomično lišena poslovne sposobnosti ako zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti se o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti. Prava, potrebe ili interesi moraju biti jasno i precizno određeni, svako pojedinačno te je lišenje poslovne sposobnosti moguće samo kada su sve okolnosti tako precizno određene. Mora se raditi o stvarnoj i aktualnoj nesposobnosti, ne dolazi u obzir primjena bilo kakvih apstraktnih razloga ili postizanje takvih ciljeva. Kod ugrožavanja prava ili interesa drugih ne može se raditi o apstraktnom krugu ugroženih osoba (npr. društvo u cjelni, susjedi i dr.), već samo onih za koje postoji dužnost skrbi (to će u pravilu biti djeca ili roditelji starije životne dobi osobe o kojoj je riječ).

Tako osoba ne može biti lišena poslovne sposobnosti u ovim slučajevima

 • da postoji uvjerenje da će osoba ugrožavati svoja prava, potrebe ili interese u nekom budućem vremenu;
 • da postoji uvjerenje da će prava, potrebe ili interesi osobe biti zbog drugih razloga ugroženi u nekom budućem vremenu (npr. smrt roditelja osobe, očekivani gubitak imovine, moguće pogoršanje zdravstvenog stanja i dr.);
 • da postoji generalno uvjerenje da osoba ne može brinuti o svim svojim pravima, potrebama i interesima, bez da se specifično i jasno odredi o kojim se to sve pravima, potrebama i interesima aktualno radi;
 • ako je osoba u neubrojivom stanju počinila kaznena djela ili prekršaje;
 • ako osoba s težim duševnim smetnjama uslijed svoje bolesti ugrožava sigurnost, zdravlje ili život drugih osoba.

Međutim, učestalo korištenje zdravstvenih usluga, koje nastupa zbog pogoršanja bolesti osobe, može biti razlog za lišenje poslovne sposobnosti jer može upućivati da osoba nije sposobna brinuti se o svojem zdravlju. To se, naravno, ne odnosi na situacije u kojima pogoršanje bolesti osobe ne ovisi o njezinom ponašanju (npr. kod karcinoma ili kroničnih progresivnih bolesti na koje se ne može utjecati liječenjem).

Prema statističkim pokazateljima, zdravstvene ustanove najčešće obavještavaju centre za socijalnu skrb da je neku osobu potrebno lišiti poslovne sposobnosti. Napominjemo da iako zdravstvena ustanova može obavijestiti Cetar za socijalnu skrb o potrebi pokretanja postupka za lišenje poslovne sposobnosti prema nekom svojem pacijentu, informacije o njegovom zdravstvenom stanju može dostaviti samo uz njegov prethodni pristanak. Pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti na temelju informacija o zdravstvenom stanju pacijenta za čije dostavljanje pacijent nije dao pristanak je nezakonito.

Ovlaštenici za pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti

Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu srkb, bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak, njezini krvni srodnici u ravnoj lozi (pretci i potomci), a u pobočnoj do drugog stupnja (braća i sestre, nećaci i nećakinje, ujaci, stričevi i tetke).

Ovlast za pokretanje postupka je opcionalna, što znači da ga ovlaštena osoba ne mora pokrenuti. To se posebno odnosi na Centar za socijalnu skrb, koji ne mora pokrenuti postupak pa čak i ako ga je o potrebi pokretanja obavijestila zdravstvena ustanova!

Ovlaštenici za pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti

Postupak za vraćanje poslovne sposobnosti, pored tijela i osoba koje mogu pokrenuti postupak za lišenje poslovne sposobnosti, mogu pokrenuti i skrbnik ako ima odobrenje centra za socijalnu skrb ili osoba prema kojoj će se voditi postupak vraćanja poslovne sposobnosti.

Zastupanje u postupku za lišenje poslovne sposobnosti

Punomoćnik

Osoba prema kojoj je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti može imenovati punomoćnika da ga zastupa u tom postupku. To može biti odvjetnik, ali osoba može imenovati za punomoćnika i krvnog srodnika u ravnoj liniji (potomci ili pretci), brata, sestru bračnog druga ili životnog partnera istog spola, ukoliko su te osobe potpuno poslovno sposobne i ne bave se nadripisarstvom (npr. naplaćuju zastupanje). U slučaju da je osoba sama imenovala punomoćnika u navedenom postupku, Centar za socijalnu skrb neće imenovati posebnog skrbnika.

Poseban skrbnik prema odabiru osobe prema kojoj je pokrenut postupak

Osoba prema kojoj se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti može kod Javnog bilježnika sastaviti ispravu kojom imenuje osobu skrbnika (anticipirana naredba), a Centar za socijalnu skrb dužan je tu osobu imenovati posebnim skrbnikom ako ona ispunjava ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom koje propisuje Obiteljski zakon.

Ova mogućnost ostavljena je za one situacije kada osoba ne želi imenovati punomoćnika iz reda odvjetnika, odnosno bliskih članova svoje obitelji, već želi da ju u postupku zastupa neka druga osoba od njezinog povjerenja. Također, takva javnobilježnička isprava može se sastaviti i prije nego što je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti.

Poseban skrbnik za punoljetnu osobu

Ovlasti posebnog skrbnika za punoljetnu osobu ograničene su na postupak za lišenje poslovne sposobnosti te primjenu hitnih mjera potrebnih za zaštitu neposrednih imovinskih ili drugih interesa osobe prema kojoj se vodi postupak. Posebnog skrbnika punoljetnoj osobi imenuje Centar za socijalnu skrb samo ako ta osoba nije imenovala punomoćnika. Ako je osoba odredila anticipiranom naredbom osobu posebnog skrbnika onda tu osobu imenuje Centar za socijalnu skrb, osim ako ta osoba nije pogodna za skrbnika prema zakonskim propisima.

Posebni skrbnik ne može biti djelatnik Centra za socijalnu skrb koji je pokrenuo postupak za lišenje poslovne sposobnosti. Također, posebni skrbnik ne može biti niti druga ovlaštena osoba koja je pokrenula postupak za lišenje poslovne sposobnosti (npr. roditelj, dijete, bračni drug, brat, sestra i drugi srodnik). Zbog načela pravičnosti postupka, osobu prema kojoj se provodi postupak ne može zastupati ona osoba koja se unaprijed slaže sa njenim lišenjem poslovne sposobnosti.

Poseban skrbnik kojeg imenuje Centar za socijalnu skrb može biti samo djelatnik zasebne javne ustanove – Centra za posebno skrbništvo – koji ima položen pravosudni ispit.

Skrbnik za punoljetne osobe

Roditeljska skrb nakon punoljetnosti

Novim Obiteljskim zakonom ukinut je institut roditeljske skrbi nakon punoljetnosti. Međutim, roditelji mogu biti skrbnici svojem punoljetnom djetetu ako ispunjavaju zakonske pretpostavke, a kod izbora skrbnika Centar će roditeljima dati prednost. No, sve ostale zakonske obaveze koje imaju i drugi skrbnici imaju i roditelji svojeg odraslog djeteta, što se odnosi na redovito izvješćivanje Centra za socijalnu skrb o dobrobiti štićenika. Roditelji kao skrbnici svojeg odraslog djeteta nemaju više prava kao što su imali dok su njihova djeca bila maloljetna.

Imenovanje više skrbnika i zamjenik skrbnika

Neka osoba može biti djelomično lišena za veći opseg prava i obaveza. To može zahtjevati poznavanje tih područja, što ne mora biti svojstvo samo jednog skrbnika. Neke odluke mogu biti takvog karaktera da mogu zahtijevati uključenost većeg broja osoba prije nego što se donesu.

Tako Centar za socijalnu skrb može osobi imenovati više od jednog skrbnika. Primjerice, može imenovati jednog skrbnika koji će donositi odluke o zdravlju osobe, a drugog skrbnika koji će donositi odluke o upravljanju njezinom imovinom.

Centar za socijalnu skrb može odrediti da samo zajednička odluka najmanje dvoje ili više skrbnika ima pravnu valjanost oko nekog pitanja. Npr., ako se radi o raspolaganju imovinom, Centar za socijalnu skrb može dati prethodno odobrenje da se neki dio imovine štićenika proda samo ako se sa tom odlukom usuglase svi skrbnici štićenika.

Centar za socijalnu skrb može u rješenju o stavljanju pod skrbništvo imenovati i zamjenika skrbnika, koji mora također udovoljavati zakonskim kriterijima za imenovanje skrbnika. Zamjenik skrbika može mijenjati skrbnika u slučaju njegove privremene spriječenosti, a ukoliko skrbnik umre ili bude razriješen, Centar za socijalnu skrb dat će prednost imenovanju zamjenika skrbnikom ukoliko on i nadalje udovoljava kriterijima za imenovanje skrbnika.

Štićenikov odabir skrbnika

Osoba dok još nije pravomoćno lišena poslovne sposobnosti ima pravo kod Javnog bilježnika sastaviti ispravu kojom imenuje osobu ili više osoba skrbnika, kao i njihove zamjenike, a koju osobu ili osobe će Centar za socijalnu skrb imenovati ukoliko udovoljavaju zakonskim kriterijima za imenovanje skrbnika.

Skrbnik kao djelatnik Centra za socijalnu skrb

Iako djelatnik Centra za socijalnu skrb ne može zastupati osobu u postupku za lišenje njezine poslovne sposobnosti, on i dalje može biti nakon što je postupak pravomoćno okončan, imenovan njegovim skrbnikom. Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb će skrbnikom imenovati osobu zaposlenu u tom centru iz redova stručnih radnika. Skrbnikom ne može biti imenovan ravnatelj centra za socijalnu skrb niti službenik koji obavlja pravne poslove skrbništva u tom centru.

Raspolaganje imovinom štićenika

Skrbnik može otuđiti (prodati, darovati) ili opteretiti štićenikove nekretnine, otuđiti njegove pokretnine ili raspolagati njegovim imovinskim pravima (npr. materijalna autorska prava). Tim radnjama, međutim, skrbnik u pravilu ne može opteretiti ili otuđiti više od dvije trećine ukupne štićenikove imovine. Iznimke su moguće samo ukoliko doista ne postoje alternative i svakako uz prethodno odobrenje Centra za socijalnu skrb.

Prema statističkim podacima, među svim skrbničkim odlukama, najviše se donose odluke vezane uz raspolaganje imovinom štićenika. Zbog primjera zloupotreba koje je udruga Sjaj zabilježila u svojoj praksi, a koja često pripadaju području kazneog prava, udruga posebno preporuča svim osobama koje imaju u vlasništvu vrijedniju imovinu, naročito nekretnine, da o tome ne govore svojim liječnicima psihijatrima ili drugim službenim osobama osim onda kada su to obavezni prema zakonu (npr. kod ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, na temelju odluke suda ili u drugom pravnom postupku).

Odluke koje može donijeti samo štićenik

Samo štićenik može donijeti slijedeće odluke, neovisno o tome u kojem je opsegu lišen poslovne sposobnosti:

 • priznanje očinstva
 • pristanak na priznanje očinstva
 • pristanak na sklapanje braka (uz odobrenje skrbnika ili suda)
 • pristanak za razvod braka
 • pristanak na stupanje u životne zajednice s osobama različitog ili istog spola te o prestanku navedenih zajednica
 • pristanak na posvojenje, osim u slučaju kada pristanak roditelja zamjenjuje odluka suda
 • donošenje drugih odluka koje imaju značenje izjava o strogo osobnim stanjima (npr. pristanak na stupanje u seksualne odnose).

Odluke o medicinskim postupcima koje donosi sud

Samo sud može, po prijedlogu štićenika ili skrbnika, u posebnom postupku donijeti rješenje o slijedećim odlukama koji se tiču štićenika s duševnim smetnjama:

 • prekidu trudnoće
 • sterilizaciji
 • doniranju tkiva i organa
 • mjerama za održavanje na životu.

O ovim postupcima, odlučuje Županijski sud u sastavu od tri suca, a moguća je žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji odlučuje u vijeću sastavljenom od pet sudaca.

Napominjemo da se od 1. siječnja 2015. godine primjenjuje Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14), na temelju kojega nije moguća kastracija osobe s duševnim smetnjama sa svrhom sterilizacije, međutim sama sterilizacija je moguća. Razlika je u metodama – kastracija predstavlja trajno uklanjanje reproduktivnih organa i ona nije moguća nad osobama s duševnim smetnjama, dok je sterilizacija (npr. podvezivanje jajovoda ili hormonalna terapija) moguća samo po odluci suda.

Jednako tako, primjena biomedicinskih istraživanja nad osobama s duševnim smetnjama koje ne daju vlastiti pristanak nije moguća pa čak i ako su one lišene poslovne sposobnosti, niti su ona moguća uz odluku suda (dok su moguća za osobe s drugim vrstama invaliditeta).

Sudski postupak se ne primjenjuje ako je osoba ranije o tim medicinskim postupcima iskazala kod Javnog bilježnika kakve se odluke trebaju donijeti. Kod korištenja tog instituta ovdje je potreban veliki oprez, jer nije predviđena mogućnost opoziva ako osoba bude naknadno lišena poslovne sposobnosti!

Posebne upute za osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti – vraćanje poslovne sposobnosti

Odredbom iz čl. 577. st. 1. Obiteljskog zakona predviđeno je pokretanje postupaka za preispitivanje odluka o lišenju poslovne sposobnosti osobama koje su te sposobnosti lišene prema prethodno važećem propisu. To se posebice odnosi na više od 16.000 osoba koje su u ovom trenutku u potpunosti lišene poslovne sposobnosti i kojima poslovnu sposobnost treba djelomično vratiti, a rok za takvo preispitivanje počinje teći od 1. siječnja 2015. i traje do 1. siječnja 2020. godine. Ministarstvo socijalne politike i mladih, temeljem st. 2. iste odredbe, odredit će rokove prema kojima će centri za socijalnu skrb pokretati postupke za djelomično ili potpuno vraćanje poslovne sposobnosti. Prema tome, postupci će se pokretati prema kriterijima i dinamici koje odredi resorno ministarstvo, a troškovi tih postupaka osiguravaju se u državnom proračunu.

Sve osobe koje su u ovom trenutku potpuno lišene poslovne sposobnosti mogu se od 1. siječnja 2015. godine obratiti svojim centrima za socijalnu skrb s molbom da se za njih pokrene postupak za vraćanje poslovne sposobnosti u skorijem roku. U molbi osoba treba obrazložiti razloge zašto smatra da njezin predmet treba biti prioritet u dinamici vraćanja poslovne sposobnosti štićenicima.

Udruga Sjaj izradila je predložak molbe za vraćanje poslovne sposobnosti koji se može koristiti kao ogledni primjer. Molbu treba uputiti Centru za socijalnu skrb, poštom i to preporučeno s povratnicom.

Neovisno o Centru za socijalnu skrb i prije 1. siječnja 2015., ali svakako tek nakon 1. rujna 2014., štićenik potpuno lišen poslovne sposobnosti može i sam pokrenuti postupak za  vraćanje poslovne sposobnosti nadležnom Općinskom sudu. Međutim, temeljem čl. 558. Obiteljskog zakona štićenik sam mora pokriti troškove postupka. To se u pravilu odnosi na trošak medicinskog vještačenja (iznos od 3.000,00 kn). Udruga Sjaj izradila je predložak za prijedlog sudu za vraćanje poslovne sposobnosti koji se može koristiti kao ogledni primjer. Prijedlog treba uputiti sudu poštom, preporučeno s povratnicom, ili urudžbirati u pisarnici suda.

Pomoć udruge Sjaj

Udruga Sjaj pruža pomoć korisnicima samo u predmetima od strateške važnosti za razvoj sudske i upravne prakse u području skrbništva za odrasle osobe. S obzirom na opseg izmjena Obiteljskog zakona udruga Sjaj smatra da je od 1. rujna 2014. svaki predmet za lišenje ili vraćanje poslovne sposobnosti od strateške važnosti sve dok se ne razvije ujednačena praksa utemeljena na zakonu.

Udruga će stoga pružati savjetodavnu pomoć kao i pomoć kod odvjetničkog zastupanja u predmetima gdje se osoba prema kojoj se vodi postupak lišenja poslovne sposobnosti protivi tom postupku ili gdje osoba lišena poslovne sposobnosti traži da joj se ta sposobnost vrati. Udruga će, kada to bude moguće, pokriti troškove sudskih postupaka i rada odvjetnika.

U slijedećim slučajevima udruga Sjaj neće pružati pomoć:

 • ovlaštenim osobama koje za drugoga predlažu lišenje poslovne sposobnosti
 • skrbnicima u zastupanju njihovih vlastitih interesa
 • skrbnicima u smještaju štićenika u dom socijalne skrbi, obiteljski dom ili udomiteljsku obitelj.

Udruga će nastaviti svoju praksu postupanja po službenoj dužnosti, naročito u otkrivanju i progonu kaznenih djela zlouporabe povjerenja i drugih sličnih djela na štetu imovinskih i drugih prava štićenika te sudjelovati kao prijatelj suda u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava.