Osobna invalidnina

Zbog povećanog broja osoba s duševnim smetnjama i članova njihovih obitelji koji se obraćaju za pomoć u ostvarivanju prava na osobnu invalidninu, udruga Sjaj putem web stranice daje upute za sastavljanje zahtjeva za ostvarivanje tog prava te sugerira svima koji to pravo žele ostvariti da se prvo obrate centrima za socijalnu skrb koji su za njih mjesno nadležni. Ovdje udruga daje odgovore na neka specifična pitanja, a zainteresirani mogu uzeti i ogledne primjere zahtjeva te rješenja o priznavanju prava na osobnu invalidninu. Kod oglednih primjera korišteni su podaci iz stvarnih slučajeva, ali su osobni podaci kao i drugi identifikacijski podaci izmijenjeni radi zaštite privatnosti osoba na koje se odnose.

Kako se obratiti Centru za socijalnu skrb?

Iako se korisnici centrima za socijalnu skrb mogu obratiti osobnim dolaskom u uredovno vrijeme za rad sa strankama, udruga Sjaj svima preporuča da se centrima obraćaju pisanim zahtjevima za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu. Sugeriramo da se pisani zahtjevi šalju poštom, preporučeno s povratnicom. Povratnica je važna zato što će se korisniku vratiti dokaz da je njegov zahtjev zaprimljen u Centru za socijalnu skrb i kada korisnik ima takav dokaz tada se ne može dogoditi nesporazum da zahtjev eventualno nije zaprimljen.

Zahtjev se šalje poštom nadležnom Centru za socijalnu skrb, a u poštanskom uredu zatražite da se pošiljka pošalje “preporučeno s povratnicom”. Za tu svrhu poštanski službenik u poštanskom uredu dat će Vam bijelu i narančastu tiskanicu koje obje morate ispuniti – one moraju sadržavati Vašu adresu i adresu primatelja.

Kojem Centru za socijalnu skrb se mogu obratiti?

U pravilu, korisnik se obraća onom Centru za socijalnu skrb koji je nadležan za mjesto njegovog prebivališta ili boravišta, a iznimno onom Centru na čijem se području zatekao u potrebi za nekom vrstom socijalne pomoći. Kod ostvarivanja prava na osobnu invalidninu to će uvijek biti mjesto gdje korisnik prebiva.

Adresar centara za socijalnu skrb možete pronaći na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Što treba sadržavati zahtjev?

U zaglavlju zahtjeva moraju stajati Vaši osobni podaci – ime i prezime, adresa stanovanja i OIB. Također, morate navesti i adresu Centra za socijalnu skrb kojem se obraćate. U zaglavlju stavite i datum slanja zahtjeva.

Zahtjev mora sadržavati i predmet, pa možete napisati slijedeće: “PREDMET: zahtjev za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu”.

U tekstu zahtjeva prvo navedite osnovne podatke o sebi, svojem zdravstvenom stanju i socijalnom statusu. Tu ćete ukratko opisati od koje bolesti bolujete, koliko dugo, koliko puta ste liječeni u bolnici te u kojoj zdravstvenoj ustanovi i kod kojeg liječnika obavljate redovne liječničke kontrole. Također, navedite gdje živite, razjasnite da li živite sami ili s obitelji. Ako živite s obitelji, imenujte osobe koje čine članove Vaše obitelji.

Ukoliko imate bilo kakve prihode, a to je najčešće invalidska mirovina, to navedite kao i mjesečni iznos koji primate. Ako ne ostvarujete nikakve prihode to također navedite u zahtjevu.

Ukoliko imate bilo kakve imovine, navedite i opišite narav te imovine. Ako imate nekretnine (kuća, stan, zemljište) navedite namjenu tih nekretnina (da li služe Vama, Vašoj obitelji ili nekom trećem) kao i njihovu ukupnu površinu. Ako imate pokretnine, opišite i njih, kao npr. motorno vozilo, štedne uloge u banci, dionice i dr.

Imajte na umu da pod kaznenom i materijalnom odgovornošću ništa ne smijete zatajiti pred Centrom za socijalnu skrb ukoliko tražite ostvarenje prava iz sustava socijalne skrbi!

Ako već niste korisnik/ca sustava socijalne skrbi i prvi puta se obraćate Centru za socijalnu skrb, uz zahtjev za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu priložite:

  1. kopije svih otpusnih pisama iz zdravstvenih (psihijatrijskih) ustanova gdje ste se liječili do dana podnošenja zahtjeva;
  2. kopije sve novije medicinske dokumentacije, u pravilu za zadnjih 12 mjeseci do podnošenja zahtjeva, koje ste dobili na redovnim liječničkim kontrolama.

Također, ako imate nekretnine, dostavite uz zathjev i kopiju vlasničkog lista, a ako imate prihode dostavite kopije potvrda o zaprimanju tih prihoda – za mirovinu, to je kopija zadnjeg mjesečnog odreska o mirovini.

Centar za socijalnu skrb može, nakon što zaprimi zahtjev i s Vama obavi razgovor, zatražiti da dostavite i drugu dokumentaciju koja se tiče vašeg materijalnog statusa i zdravstvenog stanja.

Svaki zahtjev mora biti vlastoručno potpisan!

Preuzmite ogledni primjerak zahtjeva za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu. Ogledni primjer služi samo kao predložak (špranca) na temelju kojeg Vi možete sastaviti vlastiti zahtjev, nikako taj primjer nemojte doslovno prepisati!

U slučaju da je stan u kojem živite veći od zakonom propisanih okvira ili da imate osobno vozilo, preuzmite ogledni primjerak zahtjeva za osobnu invalidninu s navedenim okolnostima. Objašnjenje možete pronaći ovdje u poglavlju koji se odnosi na imovinski cenzus.

Kako komunicirati sa Centrom za socijalnu skrb?

Bez obzira da li se Centru za socijalnu skrb obraćate pismeno ili osobno, nikada nemojte socijalnog radnika opterećivati nevažnim okolnostima. Primjerice, socijalnom radniku je važno znati kakav je vaš socijalni status pa možete opisati svoje obiteljske prilike ili neke druge okolnosti vezano uz Vaše imovno stanje. Nemojte iznositi nepotrebne detalje iz vaše bolesti, kao npr. opisivati sadržaj sumanutih ideja, fiksacija, strahova, halucinacija, ideja odnosa i dr., jer socijalni radnik nije zdravstveni djelatnik da Vam u vezi toga može pomoći ili davati savjete (o tim okolnostima ćete kasnije razgovarati sa liječnikom vještakom). Zato je vrlo važno da dostavite Centru za socijalnu skrb cjelokupnu medicinsku dokumentaciju jer se na temelju toga i kasnije meritornog vještačenja, utvrđuje nesposobnost za rad, težina vaše bolesti i stupanj invaliditeta.

Iako ne trebate opterećivati socijalnog radnika/cu nepotrebnim detaljima, nemojte niti davati socijalno prihvatljive odgovore na postavljena pitanja. Postupak pred Centrom za socijalnu skrb nije natjecanje u uspješnosti niti se od vas kao korisnika očekuje da se predstavite u najboljem svijetlu. Od vas se očekuje da govorite o svojim problemima otvoreno, iskreno i bez zadrške jer jedino na taj način socijalni radnik može ispravno ocijeniti vaš socijalni status na temelju kojega možete ostvariti pravo na osobnu invalidninu ili druga prava iz sustava socijalne skrbi.

Ni pod kojim okolnostima nemojte biti bezobrazni, vikati ili vrijeđati socijalnog radnika ili druge djelatnike u Centru za socijalnu skrb. Budite uljudni i pristojni. Socijalni radnik je službenik Republike Hrvatske i prema njemu treba postupati sa dužnim poštovanjem.

Koristim pravo na doplatak za pomoć i njegu, da li sada mogu koristiti pravo na osobnu invalidnidu?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na osobnu invalidninu ne mogu se istovremeno koristiti. Međutim, od 1. lipnja 2011. godine nakon što je na snagu stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi i ukinuta dobna granica za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, ako želite možete od Centra za socijalnu skrb tražiti da Vam prizna pravo na osobnu invalidninu te da Vam prestane pravo na doplatak za pomoć i njegu s obzirom da je to za Vas povoljnije. U tom slučaju, umjesto iznosa doplatka za pomoć i njegu od 500,00 odnosno 350,00 kn (u smanjenom iznosu) možete primati osobnu invalidninu u iznosu od 1.250,00 kn mjesečno.

Samo ukoliko su Vaši prihodi ili imovina veći od zakonom predviđenog cenzusa u tom slučaju nećete moći ostvariti pravo na osobnu invalidninu već samo pravo na doplatak za pomoć i njegu, ali procjenu o tome prepustite Centru za socijalnu skrb.

Preuzmite ogledni primjerak zahtjeva za prelazak sa doplatka za pomoć i njegu na osobnu invalidninu.

Kako će se moj zahtjev riješiti?

Vaš zahtjev dovršava se rješenjem, bez obzira da li je rješen pozitivno ili negativno. Ukoliko Vas socijalni radnik usmeno obavijesti da nakon podnesenog zahtjeva nemate nikakva prava, inzistirajte da Centar za socijalnu skrb donese rješenje o odbijanju Vašeg zahtjeva.

Kao stranka u postupku imate proceduralna prava koja proizlaze iz Zakona o općem upravnom postupku. Vaše je ustavno pravo da na sva rješenja Centra za socijalnu skrb izjavite žalbu drugostupanjskom tijelu – Ministarstvu socijalne politike i mladih ili kasnije pokrenete upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. Da biste to mogli, mora postojati pisani trag neke odluke Centra za socijalnu skrb pa je to razlog zašto ne smijete prihvatiti usmeno odbijanje socijalnog radnika već trebate inzistirati da Vam se dostavi pisano rješenje o ishodu vašeg zahtjeva.

Kako je za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu potrebno provesti ispitni postupak (koji uključuje i vještačenje) tada Centar za socijalnu skrb o vašem zahtjevu treba donijeti rješenje najkasnije u roku od 60 dana nakon što ste podnijeli zahtjev.

Ako Centar za socijalnu skrb ne donese rješenje u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva, imate pravo podnijeti žalbu Ministarstvu socijalne politike i mladih. Ako niti to Ministarstvo u roku do 60 dana ne donese nikakvo rješenje, imate pravo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Po odredbama Zakona o općem upravnom postupku možete se odreći prava na žalbu izjavom na zapisnik u Centru za socijalnu skrb ili pisanim putem. Ukoliko je za Vaš predmet rješenje negativno, a pred Centrom za socijalnu skrb odrekli ste se prava na žalbu, nećete se moći žaliti pred višim tijelima na to rješenje pa sa odricanjem od prava na žalbu budite iznimno oprezni.

Preuzmite primjer rješenja Centra za socijalnu skrb.

(NAPOMENA: Primjer rješenja izrađen je prema predlošku stvarnog rješenja koje je doneseno prije no što je novi Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 33/12) stupio na snagu. Prema tome, u trenutku kada udruga Sjaj bude raspolagala pravomoćnim rješenjem donesenim na temelju odredaba novog Zakona, to ćemo objaviti novi ogledni primjerak na našim stranicama).

Kada se mogu obratiti udruzi Sjaj?

Udruzi Sjaj možete se obratiti:

  1. ako imate značajnih poteškoća u obraćanju institucijama – udruga može po službenoj dužnosti uputiti dopis Centru za socijalnu skrb sa molbom da Vam se prizna pravo na osobnu invalidninu ili Vam pomoći kod obraćanja Centru;
  2. ako želite podnijeti žalbu na negativno rješenje Centra za socijalnu skrb;
  3. ako se želite pritužiti na postupanje Centra za socijalnu skrb;
  4. ako Vam je ostvarivanje prava na osobnu invalidninu ili druga prava iz sustava socijalne skrbi uvjetovano lišenjem poslovne sposobnosti.