Europski sud za ljudska prava

Udruga Sjaj posebno se bavi i praćenjem razvoja prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku te monitoriranjem izvršenja pojedinih odluka u kojima je utvrđena povreda prava na štetu osoba s duševnim smetnjama kada provedbu tih odluka nadzire Vijeće ministara. Monitoriranje izvršenja tih odluka obuhvaća i obavještavanje Vijeća ministara o tome koje je individualne i generalne mjere Republika Hrvatska poduzela da bi popravila stanje ne samo podnositelja neke tužbe protiv RH nego i drugih osoba koje se mogu naći u sličnoj situaciji. U ovom dijelu naše web stranice objavljujemo odluke Europskog suda za ljudska prava vezane za osobe s duševnim smetnjama koje su bile podnositelji tužbi protiv Republike Hrvatske. Prijevodi tih odluka preuzeti su iz zbirke odluka sa web stranica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

V.D. protiv Hrvatske – povreda prava na zaštitu od nehumanog i degradirajućeg postupanja (čl. 3. Konvencije) – nedjelotvornost istrage za policijsko nasilje na štetu osobe s duševnim smetnjama – 8.11.2011.

Podnositelj V.D., koji boluje od shizofrenije, podnio je tužbu protiv Republike Hrvatske smatrajući da su mu nacionalne vlasti povrijedile pravo na zaštitu od nehumanog i degradirajućeg postupanja s obzirom da su ga policijski službenici prilikom provođenja policijskih ovlasti pretukli i izazvali mu tešku tjelesnu ozljedu, a nakon toga nije provedena odgovarajuća istraga niti postupak protiv tih policijskih službenika. Sud je u njegovu korist utvrdio povredu Konvencije te mu dosudio naknadu od 23.000 EUR koju je Republika Hrvatska dužna isplatiti na ime nematerijalne štete.

Prijevod odluke V.D. protiv Hrvatske

X i Y protiv Hrvatske – povreda prava na pošteno suđenje (čl. 6. Konvencije; provođenje postupka za lišenje poslovne sposobnosti) u odnosu na podnositeljicu X te povreda prava na privatni i obiteljski život (čl. 8. Konvencije; pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti) u odnosu na podnositeljicu Y – 3.11.2011.

U ovom predmetu podnositeljice tužbe su bile majka (X) i kći (Y). Majka (X) podnijela je tužbu jer je smatrala da je postupak u kojem je u potpunosti bila lišena poslovne sposobnosti bio nepošten, a kći (Y) za koju je nadležni centar za socijalnu skrb također pokrenuo postupak za lišenje poslovne sposobnosti podnijela je tužbu zato jer je smatrala da pokretanje tog postupka zadire u njezin privatni život. Europski sud za ljudska prava uvažio je tužbe podnositeljica i utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila njihova prava.

Prijevod odluke X i Y protiv Hrvatske

Krušković protiv Hrvatske – povreda prava na privatni i obiteljski život (čl. 8. Konvencije) – priznanje očinstva, podnositelj lišen poslovne sposobnosti – 21.7.2011

U ovom predmetu utvrđena je povreda čl. 8. Konvencije podnositelju lišenom poslovne sposobnosti koji zbog te činjenice nije mogao priznati očinstvo nad svojim djetetom.

Prijevod odluke Krušković protiv Hrvatske

Status provedbe: Vijeće ministara očekuje izvješće Vlade RH.

X protiv Hrvatske – povreda prava na privatni i obiteljski život (čl. 8. Konvencije) – posvojenje djeteta, podnositeljica lišena poslovne sposobnosti – 17.7.2008.

U ovom predmetu utvrđena je povreda čl. 8. Konvencije podnositeljici lišenoj poslovne sposobnosti koja zbog te činjenice nije mogla sudjelovati kao stranka u postupku u kojem je njezina kći dana na posvajanje.

Prijevod odluke X protiv Hrvatske

Status provedbe: Vlada Republike Hrvatske dostavila je dana 30.3. i 30.5.2009. godine Vijeću ministara obavijesti da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi uputilo obvezatni naputak svim centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj da u postupcima kada se na posvajanje daje dijete osobe lišene poslovne sposobnosti centri moraju uzeti na zapisnik očitovanje te osobe te da se time ostvaruje generalna mjera iz rečene odluke Europskog suda.Vijeće ministara nije zadovoljno tom mjerom s obzirom da iako će roditelji imati pravo da se njihovo mišljenje sasluša, oni i dalje nemaju nikakvo pravo iskoristiti bilo koji pravni lijek u nekom roku koji zadaje pravni okvir, te nastavlja pratiti provedbu ove odluke Europskog suda.