Aktivnosti

Kao organizacija civilnog društva, udruga Sjaj ne bavi se pružanjem bilo kakvog oblika medicinske pomoći ili pružanja bilo kakvih terapeutskih usluga. Udruga smatra da je pružanje takve pomoći ili usluga u nadležnosti ustanova javnog zdravstva. Slijedeći principe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, udruga Sjaj napustila je medicinski koncept pristupa osobama s duševnim smetnjama te se programski usmjerila prema socijalnom modelu koji zagovara uključivanje i aktivnu participaciju osoba s duševnim smetnjama u svakodnevnom životu i društvenoj zajednici.

Aktivnosti udruge nemaju za svrhu pružanje socijalnih usluga po Zakonu o socijalnoj skrbi osobama s duševnim smetnjama niti se sudjelovanje u aktivnostima udruge može smatrati bilo kakvim oblikom smještaja u sustavu socijalne skrbi (npr. Dnevni centar nije niti cjelodnevni niti poludnevni boravak). U udruzi ne djeluju terapeuti, već aktivnosti unutar organizacijskih okvira udruge i uz njenu podršku vode sami korisnici/članovi i svojim znanjem te vještinama doprinose edukaciji i socijalizaciji drugih korisnika/članova. Također, aktivnosti su usmjerene prema stjecanju socijalnih vještina, stvaranju društvenih mreža, obrazovanju, povećanju samopouzdanja, prihvaćanju vlastitih zdravstvenih i socijalnih okolnosti, poboljšanju kvalitete života korisnika/članova te suzbijanju stigme protiv osoba s duševnim smetnjama.

Za sudjelovanje u aktivnostima udruge nije nužno da osoba postane član udruge, ona može biti samo korisnik jedne ili više različitih aktivnosti. Za sudjelovanje u aktivnostima udruge nije potrebna prethodna preporuka liječnika psihijatra, već takvu procjenu donose koordinatori udruge na temelju neposrednog razgovora sa osobom koja bi se željela uključiti u aktivnosti, razgovora sa bliskim članom obitelji i uvida u medicinsku dokumentaciju.

Sudjelovanje u aktivnostima udruge je dobrovoljno. Udruga je napustila model okupacione ili radne terapije te sve aktivnosti koje članovi/korisnici provode ovise o njihovom interesu, sposobnostima i želji za angažmanom.

Udruga djeluje u zajednici te se njene aktivnosti ne provode u sklopu bilo koje zdravstvene ustanove ili bilo kakvog liječničkog tretmana. Iako se u svojem radu udruga može konzultirati sa psihijatrijskim stručnjacima, oni nemaju ulogu u kreiranju programskih sadržaja udruge već tu funkciju izvršavaju upravna tijela udruge koja čine njezini članovi; same osobe s duševnim smetnjama i članovi njihovih obitelji.