Nadzor u sustavu mirovinskog osiguranja

Dana 14. rujna 2013. stupit će na snagu Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN, 112/13) kojom se uspostavlja dodatni sustav nadzora nad korištenjem mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja ostvarenih na temelju invalidnosti. Udruga Sjaj objavljuje informacije i upute za korisnike mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja u skladu s navedenom Uredbom.

Uredbom je propisano da su korisnici mirovine ili drugih primanja iz mirovinskog sustava na zahtjev Zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje “Zavod”) dužni dostavljati isprave ili podatke potrebne prema posebnim propisima za isplatu tih primanja u roku od najmanje 30 dana. To se može, primjerice odnositi na OIB korisnika primanja ili druge podatke važne za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. Ukoliko korisnik ne dostavi tražene podatke Zavodu, obustavit će mu se isplata mirovine ili drugog primanja iz mirovinskog osiguranja.

Propisan je, nadalje, izvanredni oblik nadzora. Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda je tako po službenoj dužnosti ovlaštena provoditi nadzor i kontrolu postupanja ili rješavanja u upravnim postupcima u kojima su donesena pravomoćna rješenja i protiv kojih nije moguće koristiti pravni lijek. U svojem postupanju, ovlaštena ustanova ima dužnost provjeriti sve činjenice koje utječu a ostvarivanje, korištenje, gubitak i ponovo određivanje prava na mirovinsko osiguranje i iz mirovinskog osiguranja.

Postupak nadzora provodit će se na način da se po službenoj dužnosti obavlja kontrolni pregled za prava utvrđena na temelju invalidnosti, tjelesnog oštećenja ili opće nesposobnosi za rad članova obitelji tijekom korištenja tih prava. Ukoliko se korisnik ne odazove na navedeni kontrolni pregled, a za to nije imao opravdani razlog, obustavit će mu se isplata mirovine. Ta se isplata može ponovo uspostaviti kada se provede kontrolni pregled te se isplatiti retrogradno, no najviše za 12 mjeseci unatrag.

Pravomoćno rješenje o pravu na mirovinsko osiguranje ili iz mirovinskog osiguranja može se izmijeniti novim rješenjem ako je prvim rješenjem povrijeđen zakon, pravni propis Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili opći akt Zavoda na štetu osiguranika, osigurane osobe ili korisnika mirovine. Novo rješenje donijet će se i kada se sazna za nove činjenice koje utječu na pravo osiguranika, osigurane osobe ili korisnika mirovine koje su nastale nakon pravomoćnosti rješenja ili u slučaju kad je upravni sud zauzeo za stranke povoljnije pravno stajalište.

Prema tome, kod svih korisnika i unatoč tome što su im donesena pravomoćna rješenja o ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja te što je prethodnim vještačenjem utvrđeno da novo vještačenje nije potrebno, moguće je provesti nadzor i ponovno preispitivati sve činjenice te odlučiti novim rješenjem o daljnjem ostvarivanju navedenih prava.

Skrećemo pozornost da su razlozi za donošenje ove Uredbe u pojavi nezakonitog korištenja invalidskih mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja, kada su ta prava ostvarena na temelju neistinitih ili nevjerodostojnih medicinskih podataka. Urednost medicinske dokumentacije, prema tome, bit će također jedna od okolnosti provjeravanja. Treba očekivati da će se posebna pažnja posvetiti korisnicima navedenih prava kojima je invalidnost nastupila zbog duševne bolesti, s obzirom da je kod tih bolesti teže pratiti vjerodostojnost liječničkih nalaza zbog neujednačene primjene medicinskih standarda koji često ovise o diskrecijskoj procijeni liječnika psihijatra.

Prema tome preporučamo korisnicima sadašnjih prava da redovno obavljaju liječničke kontrole kod nadležnog liječnika kako bi se mogao pratiti kontinuitet njihovog liječenja i vjerodostojno utvrditi činjenice u slučaju potrebe nadzora.

Ukoliko imate kakvih pitanja budite slobodni obratiti se udruzi Sjaj na e-mail: kristijan@sjaj.hr