Izvješće Odbora za prevenciju torture o Hrvatskoj

Odbor za prevenciju torture Vijeća Europe objavio je danas izvješće o zatečenom stanju u psihijatrijskim ustanovama u Hrvatskoj za vrijeme posjeta koji je obavljen 2012. godine. Tijekom posjeta udruga Sjaj održala je sastanak sa predstavnicima Odbora i uputila ih u najvažnija pitanja koja se tiču prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj.

Odbor je posjetio Psihijatrijsku bolnicu „Rab“ te obratio pozornost na uvjete smještaja, zbog čega je preporučio i da se učine određena poboljšanja prostora kao i da se poveća broj osoblja. Iako nije opazio ekscesivnu primjenu mjera prisila, Odbor je ipak imao prigovora na primjenu tih mjera te Psihijatrijskoj bolnici „Rab“ specifično preporučio da:

  • mjere prisile ne primjenjuju u nazočnosti drugih pacijenata, osim kada osoba na koju se primjena mjera prisile odnosi izričito zahtjeva prisustvo drugog pacijenta;
  • kvalificirano osoblje uvijek bude prisutno tako da može vidjeti i čuti pacijenta koji je podvrgnut mjerama prisile;
  • svaku upotrebu mjera prisile primjereno zabilježe u poseban registar za tu svrhu te dodatno u medicinsku dokumentaciju pacijenta.

Po pitanju zakonske zaštite osoba prisilno smještenih u psihijatrijsku ustanovu, Odbor primjećuje da se u praksi događa da suci nemaju direktan kontakt sa pacijentima o čijem smještaju odlučuju, kao i da se rješenja o prisilnom smještaju u psihijatrijsku ustanovu ne dostavljaju smještenim osobama. Nadalje, Odbor je upozorio da se svim osobama koje su smještene u psihijatrijsku ustanovu, bilo dobrovoljno ili prisilno, mora omogućiti da na pojedine tretmane daju pristanak odnosno da određene tretmane odbiju.

To znači da osoba s duševnim smetnjama ima pravo odbiti određeni oblik liječenja čak i ako je odlukom suda prisilno smještena u psihijatrijskoj ustanovi.

U vrijeme posjeta u Psihijatrijskoj bolnici „Rab“ bile su smještene 74 osobe lišene poslovne sposobnosti. Odbor je pozitivnim ocijenio činjenicu da u bolnici nema osoba kojima su skrbnici bolničko osoblje, što je tijekom ranijih posjeta Odbor opazio u drugim ustanovama. Međutim, Odbor je utvrdio da su pacijenti u toj bolnici pod skrbništvom djelatnika centara za socijalnu skrb koji ih ne posjećuju te je stoga preporučio hrvatskim vlastima da osigura redovite posjete skrbnika svojim štićenicima.

Odbor je posjetio i Dom socijalne skrbi za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb – Radna jedinica Mirkovec. Odbor je pozdravio napore Republike Hrvatske namijenjene deinstitucionalizaciji te zatražio da mu se dostavi Plan deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi. U pogledu tretmana, Odbor je preporučio da u domu tijekom noći treba biti više prisutnih medicinskih sestara. Mjere prisile u domu se ne primjenjuju. Odbor je upozorio da osobe koje su u dom smještene odlukom skrbnika imaju pravo da o tom smještaju neposredno i žurno odluči nadležni sud te je zatražio od Republike Hrvatske da osigura da se razlozi smještaja osoba u dom preispitaju jednom godišnje od strane centara za socijalnu skrb.