Predstavljen zbornik “Poslovna sposobnost i skrbništvo”

Koordinator Sjaja g. Kristijan Grđan sudjelovao je na predstavljanju Zbornika radova sa konferencije “Poslovna sposobnost i skrbništvo – raskorak između Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i prakse kojeg je publicirala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Međunarodna konferencija u organizaciji ureda Pravobraniteljice održana je u Šibeniku, 4. i 5. listopada 2011. Koordinator Grđan sudjelovao je na toj konferenciji te je jedan od koautora Zbornika, gdje govori o skrbništvu za odrasle osobe iz perspektive prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj. Prilikom današnjeg predstavljanja Zbornika koordinator je istaknuo značenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i osvrnuo se na mjerodavna tumačenja čl. 12. iste od strane Odbora za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda. Također, istaknuo je i potrebu da se provedu korjenite reforme zakonodavstva i prakse koje trebaju omogućiti zamjenu sustava supstitucijskog donošenja odluka (skrbništva) sustavom kojim se osobama s invaliditetom pruža podrška u odlučivanju. Konstatirao je i da je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom preuzela institucionalno vodstvo u kreiranju politike prema reformi sustava skrbništva za odrasle osobe u Hrvatskoj te apelirao na političke dionike da spriječe spajanje tog specijaliziranog pravobranitelja sa Pučkim pravobraniteljem kako se ne bi oslabili ili izgubili postojeći kapaciteti.