Inkluzivni dodatak i prava iz socijalne skrbi

Na poziv potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice socijalne politike i mladih gđe. Milanke Opačić, koordinator Kristijan Grđan nazočio je sastanku u Ministarstvu socijalne politike i mladih u vezi prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku kojim bi se pojedina socijalna prava kao i dio prava vezanog uz dječji doplatak objedinila u pravo na inkluzivni dodatak prema novom propisu.

Ministrica Milanka Opačić izložila je probleme uz donošenje novog zakona, koji su s obzirom na njegovu svrhu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom suočeni sa velikim financijskim preprekama te ukazala da bi reformom socijalnih naknada došlo do ukidanja prava za najmanje 29.000 korisnika. Slijedom navedenog, ministrica iskazala je odluku o suspenziji procesa donošenja novog propisa dok se ne stvore potrebni preduvjeti za njegovu provedbu.

Uz druge organizacije civilnog društva, udruga Sjaj prihvatila je odluku Ministarstva socijalne politike i mladih s obzirom na gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj. Smanjenje socijalnih prava osobama s invaliditetom nije cilj koji se želio postići donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku, jer ih se time izlaže većem siromaštvu, pa je sugerirano da se u daljnjem radu nastoji pronaći rješenje koje inkluzivni dodatak neće vezivati uz sustav socijalne skrbi. Udruga Sjaj istaknula je da su postojeće naknade u sustavu socijalne skrbi ispod relativne linije siromaštva, što je protivno Europskoj socijalnoj povelji te je, prije svega, potrebno omogućiti da osobe s invaliditetom nisu izložene siromaštvu da bi im se nad time pružila potpora radi osiguranja jednakih mogućnosti.

Udruga Sjaj vjeruje kako Ministarstvo socijalne politike i mladih neće zaustaviti proces reforme bez obzira na nedonošenje zakona te da će nastojati, reformom sustava vještačenja radi ostvarivanja prava po osnovi invaliditeta (osnivanje jedinstvenog tijela vještačenja) i povezivanjem drugih resora, pronaći načina da u skladu sa gospodarskom situacijom omogući izjednačavanje prava osoba s invaliditetom, a time i osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj.

Rasprava o Zakonu o udrugama

Koordinator udruge Sjaj g. Kristijan Grđan sudjelovao je danas na sastanku kojeg je organizirala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u vezi nacrta prijedloga Zakona o udrugama. Zakonu su prisustvovali predstavnici Ministarstva uprave, Ureda za udruge, Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH), Hrvatski savez slijepih i Hrvatske udruge tetraplegičara i paraplegičara.

Nastavi čitati

Pravo na slobodu od psihijatrijskog pregleda – Petukhova protiv Rusije

Europski sud za ljudska prava utvrdio je u svojoj odluci protiv Rusije povredu prava podnositeljice na njezinu slobodu i sigurnost (čl. 5. st. 1. Europske konvencije, u predmetu Petukhova protiv Rusije. Podnositeljica, koja boluje od shizofrenije, potužila se Europskom sudu da je nezakonito bila zadržana u policijskoj postaji prije nego što je odvedena u psihijatrijsku ustanovu na prisilni psihijatrijski pregled.

Nastavi čitati

Posebni izvjestitelj UN-a u Hrvatskoj

shuaib_chalklen_1Posebni izvjestitelj za osobe s invaliditetom pri Komisiji za socijalni razvoj Ujedinjenih Naroda, g Shuaib Chalklen i koordinator udruge Sjaj g. Kristijan Grđan sastali su se danas u Zagrebu te razgovarali o položaju osoba s duševnim smetnjama kao osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. U razgovoru su posebno istaknute teme nužnosti reforme hrvatskog pravnog sustava kako bi se omogućila primjena čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (poslovna sposobnost) te omogućio ravnopravan život u zajednici osobama s invaliditetom. Udruga Sjaj surađivat će sa posebnim izvjestiteljem kako bi se unaprijedila primjena spomenute Konvencije u Republici Hrvatskoj.

Zaštita vlastitih prava kao teška duševna bolest – M.S. protiv Hrvatske

Dana 25. travnja 2013. godine Europski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu M.S. protiv Hrvatske, kojom je utvrđena povreda prava podnositeljice na privatni život (čl. 8. Europske konvencije) zbog nedostataka u kaznenom postupku koji je podnositeljica pokrenula te zbog nezakonitog pokretanja postupka za lišenje njezine poslovne sposobnosti.

Nastavi čitati

Nacrt prijedloga Zakona o udrugama

Dana 18. prosinca 2012. godine Ministarstvo uprave otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi nacrta prijedloga Zakona o udrugama. Sukladno tom pozivu, udruga Sjaj je s današnjim danom uputila resornom ministarstvu komentare koji se u načelu ponajviše odnose na neusklađenost predloženih odredaba koje se tiču osoba lišenih poslovne sposobnosti sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te Obiteljskim zakonom. Iako je dana 29. prosinca 2012. godine na snagu stupio Zakon o registru birača kojim je omogućeno biračko pravo osobama lišenim poslovne sposobnosti, to se na žalost u nije dogodilo za sada sa prijedlogom Zakona o udrugama jer se, među ostalim ograničenjima, predlaže i da osobe lišene poslovne sposobnosti mogu donositi odluke na skupštini udruge samo putem skrbnika.

Preuzmite komentare udruge Sjaj na nacrt prijedloga Zakona o udrugama

Sykora protiv Češke Republike

Europski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu Sykora protiv Češke Republike kojom je uvrdio višestruke povrede ljudskih prava podnositelja koji je u potpunosti lišen poslovne sposobnosti.

Podnositelj se požalio Sudu da je bio nezakonito zadržan u psihijatrijskoj ustanovi u periodu od 20 dana isključivo na temelju odluke skrbnika, koji s njime nikada nije razgovarao prije niti ga je bilo kada upoznao, te da na bilo koji način nije mogao utjecati na odluku skrbnika. Europski sud utvrdio je da niti jedan nacionalni sud nije preispitao zakonitost zadržavanja podnositelja u psihijatrijskoj ustanovi što bi bila uobičajena procedura kod prisilnih hospitalizacija, s obzirom da je skrbnik podnositelja dao pristanak pa se smatralo da je podnositelj u toj ustanovi dobrovoljno zadržan. Slijedom toga Sud je zaključio da iako je podnositeljevo zadržavanje u psihijatrijskoj ustanovi po nacionalnom pravu bilo dobrovoljno, ono nije bilo zakonito zato što podnositelj nije mogao koristiti bilo kakve zaštitne mehanizme protiv proizvoljnosti odluke skrbnika. Time je utvrđena povreda čl. 5. st. 1. Konvencije na štetu podnositelja – pravo na slobodu. Također, podnositelj se pžalio sudu da time što je bio pod skrbništvom nije imao pravo zatražiti bilo kakvu sudsku zaštitu u svojem slučaju. Sud je utvrdio da nacionalni sudovi nisu bili nadležni intervenirati u podnositeljevom slučaju s obzirom da se njegovo smještaj u psihijatrijskoj ustanovi smatrao dobrovoljnim, iz čega je također utvrdio povredu prava na slobodu podnositelja (čl. 5. st. 4. Konvencije).

Podnositelj se požalio da mu je postupkom za lišenje poslovne sposobnosti povrijeđeno pravo na privatni život. Sud je utvrdio da u nacionalnim postupcima podnositelj nije bio saslušan, nije bio čak niti informiran da se vode postupci za lišenje poslovne sposobnosti, da u tim postupcima nije imao odgovarajućeg pravnog zastupnika, niti je podnositelju dostavljena odluka o lišenju poslovne sposobnosti te da je medicinski pregled bio neodgovarajuć slično kao što je postupak i u Hrvatskoj na što je Sud stavio pažnju na odluku u predmetu X i Y protiv Hrvatske.Time je utvrđena povreda prava na privatni život podnositelja (čl. 8. Konvencije).

Sud je podnositelju dodijelio naknadu nematerijalne štete u iznosu od 20.000 EUR.

Sve odluke Europskog suda za ljudska prava obvezujuće su i za Republiku Hrvatsku neovisno o zemlji članici Vijeća Europe u kojoj je nađena povreda ljudskih prava i hrvatsko zakonodavstvo i praksa moraju slijediti pravna stajališta tog Suda.

Udruga Sjaj je tijekom 2010. godine sa Centrom za zagovaranje u području mentalnog zdravlja provela istraživanje u psihijatrijskim ustanovama u Hrvatskoj kada smo utvrdili da sesmještaj osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama uz pristanak skrbnika smatra dobrovoljnim i te osobe nemaju pravo koristiti zaštitne mehanizme iz Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Ova odluka Europskog suda za ljudska prava potvđuje da i Republika Hrvatska krši prava na slobodu osobama s duševnim smetnjama koje su lišene poslovne sposobnosti.

U tijeku je izrada novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama te je Ministarstvo pravosuđa formiralo radnu skupinu koja bi trebala izraditi taj propis. Naravno, i tu su moguće intervencije kako bi se zakonodavstvo uskladilo sa praksom Europskog suda za ljudska prava no, na žalost, niti jedan član radne skupine nije stručnjak iz područja obiteljskog prava pa su tako osobe lišene poslovne sposobnosti ostale potpuno zanemarene.

Udruga Sjaj uputit će slijedom navedene odluke Europskog suda za ljudska prava Ministarstvu pravosuđa prijedlog da u radnu skupinu uključi stručnjaka iz područja obiteljskog prava te zatražiti da se na odgovarajući način izmijene odredbe Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kako bi se spriječilo daljnje kršenje prava građana.

 

 

Komunikacija u predmetu X i Y protiv Hrvatske

Udruga Sjaj te Europska organizacija za duševno zdravlje (The Mental Health Europe) uputile su danas Odboru ministara Vijeća Europe komunikaciju u predmetu X i Y protiv Hrvatske kao odgovor na Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske u istom predmetu. Podsjećamo, Europski sud za ljudska prava je prije godinu dana utvrdio povrede ljudskih prava dviju podnositeljica, jedne koja je bila lišena poslovne sposobnosti i druge koja je bila u postupku za lišenje poslovne sposobnosti. Europski sud pronašao je ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu i praksi u vezi postupaka za lišenje poslovne sposobnosti koji dovode do kršenja temeljnih ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama.

Preuzmite original komunikacije (na engleskom jeziku)

Preuzmite prijevod komunikacije na hrvatski jezik

Biračko pravo – upozorenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je nadležnim odborima Hrvatskog sabora upozorenje u vezi prijedloga Zakona o registru birača kojim se diskriminiraju osobe koje su lišene poslovne sposobnosti na temelju njihovog invaliditeta i čime im se ne priznaje pravo na političku participaciju u demokratskom društvu. Pravobraniteljica je dala, također, i preporuku nadležnim odborima Hrvatskog sabora da se brišu odredbe rečenog zakonskog prijedloga koje onemogućavaju biračko pravo osobama lišenim poslovne sposobnosti.

Udruga Sjaj u potpunosti podržava postupak Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te će svojim daljnjim aktivnostima nastojati utjecati na zakonodavca da omogući korištenje biračkog prava svim građanima neovisno o invaliditetu ili lišenju poslovne sposobnosti. I ovim putem skrećemo pozornost da je od izuzetne važnosti što je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom preuzela institucionalno vodstvo i po ovom pitanju zaštite prava osoba s invaliditetom čime su znatno poduprte i olakšane zagovaračke aktivnosti udruge Sjaj namijenjene poboljšanju pravnog položaja osoba s duševnim smetnjama (psihosocijalnim invaliditetom) u Hrvatskoj.

Upozorenje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Mišljenje Pravobraniteljice u vezi prijedloga Zakona o registru birača

Izrada Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

U tijeku je izrada novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koju pokreće Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te je udruga Sjaj uključena u rad Radne skupine koja će u doglednom roku izraditi prijedlog tog zakonskog propisa.

U cilju transparentnosti i konzultacija sa populacijom osoba s duševnim smetnjama (psihosocijalnim invaliditetom) te članovima njihovih obitelji, udruga Sjaj objavljivat će informacije o tijeku izrade ovog propisa. Udruga Sjaj je s današnjim danom dostavila Radnoj skupini resornog ministarstva mišljenje i prijedloge u vezi sadržaja Zakona, koje objavljujemo te Vas potičemo na komentare. Na žalost, nismo s Vama u mogućnosti podijeliti osnovne teze izrade novog Zakona jer je riječ tek o radnom materijalu, ali zato s Vama želimo podijeliti prijedloge koje smo uputili Radnoj skupini iz kojih je vidljivo kakve stavove je zauzela i za koje principe će se zalagati udruga Sjaj u tom procesu.

Preuzmite prijedloge Radnoj skupini Ministarstva rada i mirovinskog sustava