X i Y protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu X i Y protiv Hrvatske u kojem je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila prava na pošteno suđenje i na privatni život dvjema podnositeljicama; jednoj koja je lišena poslovne sposobnosti i drugoj za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti.Važno je istaknuti da je Europski sud za ljudska prava zaključio da potreba za brigom za bolesne i starije osobe ne znači i potrebu za lišenjem poslovne sposobnosti tih osoba, da je lišenje poslovne sposobnosti mjera koja se primjenjuje samo u iznimnim slučajevima te da se nikoga ne može lišiti poslovne sposobnosti bez da ga se sasluša i uzmu u obzir njegovi argumenti. Jednako tako, Europski sud za ljudska prava smatra da su sudovi ti koji moraju donositi odluke o lišenju poslovne sposobnosti i koji moraju propitivati mišljenja vještaka koja dovode u vezu s drugim okolnostima, čime je potpuno neprihvatljivo da se odluka o lišenju poslovne sposobnosti neke osobe donosi samo na temelju medicinske dokumentacije. Nadalje, taj Sud utvrđuje da predstavlja povredu prava na pošteno suđenje i to kada osobi lišenoj poslovne sposobnosti nije dostavljena sudska odluka.

Udruga Sjaj pratit će primjenu ove presedanske odluke u Republici Hrvatskoj i sukladno dinamici rada nadzornog tijela Vijeća Europe istome dostavljati izvješća o tome koje su mjere nacionalne vlasti poduzele da poboljšaju položaj osoba o kojima se vode postupci za lišenje poslovne sposobnosti ili koje su lišene te sposobnosti.

Također, udruga Sjaj poziva sve osobe koje su u postupcima za lišenje poslovne sposobnosti i smatraju da su im prekršena prava da joj se obrate radi pružanja pomoći, kao i one osobe koje žele vratiti svoju poslovnu sposobnost.