Komunikacija u predmetu X i Y protiv Hrvatske

Udruga Sjaj te Europska organizacija za duševno zdravlje (The Mental Health Europe) uputile su danas Odboru ministara Vijeća Europe komunikaciju u predmetu X i Y protiv Hrvatske kao odgovor na Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske u istom predmetu. Podsjećamo, Europski sud za ljudska prava je prije godinu dana utvrdio povrede ljudskih prava dviju podnositeljica, jedne koja je bila lišena poslovne sposobnosti i druge koja je bila u postupku za lišenje poslovne sposobnosti. Europski sud pronašao je ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu i praksi u vezi postupaka za lišenje poslovne sposobnosti koji dovode do kršenja temeljnih ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama.

Preuzmite original komunikacije (na engleskom jeziku)

Preuzmite prijevod komunikacije na hrvatski jezik