Nacrt prijedloga Zakona o udrugama

Dana 18. prosinca 2012. godine Ministarstvo uprave otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi nacrta prijedloga Zakona o udrugama. Sukladno tom pozivu, udruga Sjaj je s današnjim danom uputila resornom ministarstvu komentare koji se u načelu ponajviše odnose na neusklađenost predloženih odredaba koje se tiču osoba lišenih poslovne sposobnosti sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom te Obiteljskim zakonom. Iako je dana 29. prosinca 2012. godine na snagu stupio Zakon o registru birača kojim je omogućeno biračko pravo osobama lišenim poslovne sposobnosti, to se na žalost u nije dogodilo za sada sa prijedlogom Zakona o udrugama jer se, među ostalim ograničenjima, predlaže i da osobe lišene poslovne sposobnosti mogu donositi odluke na skupštini udruge samo putem skrbnika.

Preuzmite komentare udruge Sjaj na nacrt prijedloga Zakona o udrugama