Donesen novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Hrvatski sabor je sa 80 glasova “za” i 13 “suzdržan” donio danas novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Udruga Sjaj sudjelovala je u radu radne skupine za izradu tog Zakona te se zahvaljuje Ministarstvu pravosuđa na kontinuiranoj političkoj, stručnoj i tehničkoj podršci koju je pružalo do njegovog donošenja. Novim Zakonom uvedene su značajne promjene u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te dijelom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, čime se štite ljudska prava osoba s duševnim smetnjama.

Među najznačajnijim promjenama izdvajamo slijedeće:

  • odvajanje koncepta lišenja poslovne sposobnosti od aktualne sposobnosti osobe s duševnim smetnjama za davanje pristanka na medicinske postupke;
  • zabranu skrbničkog odlučivanja za elektrokonvulzivnu terapiju i biomedicinska istraživanja; samo osoba s duševnim smetnjama može sama odlučiti o tim postupcima, dok su nad djecom oni zabranjeni
  • uvođenje kategorije “smještaja bez pristanka” kako bi se osobama lišenim poslovne sposobnosti ili onima koje nisu sposobne dati pristanak na smještaj u psihijatrijsku ustanovu osigurala neposredna sudska zaštita njihovog prava na slobodu;
  • proširivanje sudskih ovlasti radi sprječavanja proizvoljnog postupanja prema osobama s duševnim smetnjama;
  • uvođenje instituta prisilnog liječenja neubrojive osobe na slobodi;
  • smanjenje indikacija za primjenu mjera prisile u psihijatrijskoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi;
  • uvođenje sudskog nadzora za primjenu mjera prisile;
  • uvođenje instituta “obvezujuće izjave” (anticipirana naredba) što osobama s duševnim smetnjama omogućava da unaprijed odrede “osobu od povjerenja” koja će moći za njih donositi odluke onda kada one nisu same to sposobne;
  • promjena nadležnosti Povjerenstva za zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama na razini Republike Hrvatske te njegovo osnivanje pri Ministarstvu pravosuđa.

Udruga Sjaj nastavit će na podizanju svijesti o važnosti primjene ovog Zakona te će za korisnike izraditi i odgovarajuće upute.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama stupa na snagu 1. siječnja 2015.