Stanev protiv Bugarske – povijesna odluka Europskog suda za ljudska prava

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava donijelo je danas odluku u predmetu Stanev protiv Bugarske. Taj je Sud zaključio da je Bugarska povrijedila prava podnositelja R.K. Staneva koji je djelomično bio lišen poslovne sposobnosti i bez svojeg pristanka bio smješten u dom socijalne skrbi za psihički bolesne osobe. Europski sud je utvrdio da su mu prekršena prava na osobnu slobodu, zaštitu od nehumanog i degradirajućeg postupanja, pristup pravosuđu te pošteno suđenje. Sud mu je dosudio naknadu nematerijalne štete u iznosu od 15.000 EUR.

Nastavi čitati

Preminuo John McCarthy

Udruga Sjaj je sa žaljenjem primila vijest da je jutros u 61. godini života preminuo John McCarthy, idejni začetnik manifestacije “Mad Pride”, aktivist za ljudska prava te član Upravnog odbora Svjetske mreže korisnika i preživjelih u psihijatriji. Zalaganje Johna McCarthya i javne aktivnosti organizacije MindFreedom kojoj je pripadao, potaknulo je udrugu Sjaj za organizaciju prve manifestacije “Ludi Pride 2007” u suradnji sa Centrom za mirovne studije. Svake godine nadalje udruga Sjaj nastavila je održavati istoimenu manifestaciju u povodu obilježavanja Svjetskog dana duševnog zdravlja sa ciljem suzbijanja društvene stigme usmjerene protiv osoba s duševnim smetnjama.

Sjećanje na Johna McCarthya.

Dopuna inicijative za biračko pravo

Kako su dva tijela Vijeća Europe i to Vijeće ministara i Venecijanska komisija tijekom studenog i prosinca 2011. godine donijela nove preporuke i deklaraciju o biračkom pravu kojima se traži od država članica da omoguće aktivno i pasivno biračko pravo osobama s invaliditetom tako da nitko ne može biti lišen tih prava ograničenjem poslovne sposobnosti, udruga Sjaj uputila je danas dopunu svojeg prijedloga za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o popisima birača Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Naime, odredbama toga Zakona onemogućen je upis na popis birača osobama koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti. Nadalje, u svjetlu razvoja novih principa Vijeća Europe udruga Sjaj će tijekom siječnja 2011. godine Ustavnom sudu Republike Hrvatske uputiti inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, tražeći da se ukinu odredbe koje onemogućavaju osobama s invaliditetom participaciju u političkom životu.

Tekst podneska Ustavnom sudu