Zagovaračke aktivnosti

Koordinator Sjaja g. Kristijan Grđan s današnjim danom sudjelovao je u različitim zagovaračkim aktivnostima namijenjenim poboljšanju drušvenog položaja osoba s duševnim smetnjama.

U 9:00 sati sudjelovao je u emisiji 1. programa Hrvatskog radija Šesto čulo koja je održana na temu “Oduzimanje poslovne sposobnosti”. U emisiji su pored koordinatora Grđana sudjelovali Damjan Janjušević (Udruga za samozastupanje), Slađana Štrkalj-Ivezić (Hrvatski liječnički zbor), Božena Horvat Alajbegović (načelnica Službe za socijalnu skrb Ministarstva socijalne politike i mladih) te Mira Pekeč-Knežević (zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom). Koordinator Grđan istaknuo je važnost primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te razvoja sustava podrške za donošenje odluka

Između 11:00 i 12:00 sati, koordinator Grđan sudjelovao uz predstavnike Koalicije za život zajednici na sastanku sa gđom. Ivom Prpić, pomoćnicom ministrice socijalne politike i mladih te njenim suradnicama. Razgovarao je o preprekama s kojima se osobe s duševnim smetnjama susreću u ostvarivanju prava na život u zajednici i posebno istaknuo problem neiskorištenosti imovine korisnika/štićenika u sustavu socijalne skrbi za razvoj sustava podrške za osobe s invaliditetom, s obzirom da kada je riječ o osobama s duševnim smetnjama praksa je pokazala da se imovina tih osoba (ako su lišene poslovne sposobnosti) prodaje da bi se pokrili troškovi institucionalnog smještaja. Koordinator je također upozorio resorno ministarstvo na konkretne primjere zlouporaba i propusta u centrima za socijalnu skrb koji su na štetu imovinskih prava osoba lišenih poslovne sposobnosti te apelirao na isto ministarstvo na promjenu političke metodologije prema osobama s duševnim smetnjama. Predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih upoznale su članove Koalicije za život u zajednici sa planovima resornog ministarstva te otvorile mogućnost daljnje suradnje u kreiranju socijalne politike za osobe s invaliditetom.

Između 16:00 do 18:00 sati koordinator Grđan sudjelovao je na okruglom stolu o medicinski pomognutoj oplodnji koji su organizirale Ženska soba i udruga “Roda”, a tematizirao se postojeći prijedlog Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji. Na okruglom stolu sudjelovao je ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić. Koordinator je ministru Ostojiću skrenuo pozornost da odredba iz članka 10. predloženog Zakona nije suglasna sa čl. 12. st. 2. te čl. 23. st. 1c) Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, s obzirom da ta odredba onemogućava pravo na postupak medicinski pomognute oplodnje osobama koje su lišene poslovne sposobnosti odnosno onima koje se ne smatraju opće zdravstveno sposobnima za roditeljstvo. Ministar Ostojić istaknuo je kako mu je poznato zalaganje udruge Sjaj za prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj, a udruga je najavila da će Ministarstvu zdravlja u redovnoj proceduri donošenja spomenutog Zakona uputiti pisane komentare i prijedloge.

Krušković protiv Hrvatske – podnesak Vijeću Europe

Dana 21. ožujka 2012. godine Vlada Republike Hrvatske uputila je Odboru ministara Vijeća Europe akcijski plan u vezi izvršenja odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Krušković protiv Hrvatske. Podsjećamo da je tom odlukom utvrđena povreda prava podnositelja Branka Kruškovića koji nije, zato što je bio lišen poslovne sposobnosti, mogao priznati svoje biološko dijete.

Udruga Sjaj nije zadovoljna akcijskim planom koji je uputila Vlada. Naime, g. Krušković je nakon pravomoćnosti odluke Europskog suda za ljudska prava zatražio da ga nadležni Matični ured upiše kao oca njegovog djeteta, ali je to taj ured odbio. No, tu je odluku pobilo Ministarstvo uprave i vratilo predmet na ponovni postupak, koji je još uvijek u tijeku. Iako je Europski sud za ljudska prava ocijenio neprihvatljivim da je g. Krušković bio u priznaju očinstva potpuno ovisan o nadležnom Centru za socijalnu skrb, Vlada RH navela je kako očekuje da će njegov skbnik u ime g. Kruškovića ipak priznati da je g. Krušković otac tog djeteta. To znači da je g. Krušković ostao u jednakom položaju kao i prije nego što je donesena odluka Suda u njegovu korist.

Nadalje, Vlada RH je izrazila stav da priroda povrede prava u predmetu Krušković nije takva da bi to zahtjevalo provođenje generalnih mjera, koje se tiču promjene zakonodavstva i prakse, iako je Europski sud za ljudska prava do sada utvrdio već u tri predmeta i u odnosu na četiri podnositelja/ice povrede Konvencije počinjene od strane Republike Hrvatske na štetu osoba lišenih poslovne sposobnosti.

Stoga je s današnjim danom udruga Sjaj uputila komunikaciju Odboru ministara Vijeća Europe kojom pobija argumente izražene u Akcijskom planu Vlade RH u predmetu Krušković protiv Hrvatske te preporučila istome da nastavi monitorirati izvršenje individualnih mjera te da u pogledu generalnih mjera zatraži od Vlade RH informaciju o tome koje su mjere poduzete ili planirane da bi se omogućilo osobama s invaliditetom da priznaju svoje očinstvo ili majčinstvo.

Preuzmite podnesak Odboru ministara (na hrvatskom jeziku)

Predstavljen zbornik “Poslovna sposobnost i skrbništvo”

Koordinator Sjaja g. Kristijan Grđan sudjelovao je na predstavljanju Zbornika radova sa konferencije “Poslovna sposobnost i skrbništvo – raskorak između Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i prakse kojeg je publicirala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Međunarodna konferencija u organizaciji ureda Pravobraniteljice održana je u Šibeniku, 4. i 5. listopada 2011. Koordinator Grđan sudjelovao je na toj konferenciji te je jedan od koautora Zbornika, gdje govori o skrbništvu za odrasle osobe iz perspektive prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj. Prilikom današnjeg predstavljanja Zbornika koordinator je istaknuo značenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i osvrnuo se na mjerodavna tumačenja čl. 12. iste od strane Odbora za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda. Također, istaknuo je i potrebu da se provedu korjenite reforme zakonodavstva i prakse koje trebaju omogućiti zamjenu sustava supstitucijskog donošenja odluka (skrbništva) sustavom kojim se osobama s invaliditetom pruža podrška u odlučivanju. Konstatirao je i da je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom preuzela institucionalno vodstvo u kreiranju politike prema reformi sustava skrbništva za odrasle osobe u Hrvatskoj te apelirao na političke dionike da spriječe spajanje tog specijaliziranog pravobranitelja sa Pučkim pravobraniteljem kako se ne bi oslabili ili izgubili postojeći kapaciteti.

Predavanje o poslovnoj sposobnosti

Koordinator Sjaja, g. Kristijan Grđan održao je danas u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” u Zagrebu predavanje za liječnike i medicinsko osoblje na temu promjene paradigme u pristupu poslovnoj sposobnosti prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Predavanjem je obuhvaćeno razumijevanje koncepta promjene pristupa od medicinskog prema socijalnom shvaćanju invaliditeta, liječnici i medicinsko osoblje educirani su o terminološkim razlikama između radne i poslovne sposobnosti, značenju ograničenja poslovne sposobnosti te statističkim pokazateljima o osobama lišenim poslovne sposobnosti u Hrvatskoj. Predavanjem je naglašena važnost reforme pravnog sustava i prakse u skladu sa Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja traži da se sustav supstitucijskog donošenja odluka zamijeni sustavom podrške za osobe koje imaju poteškoća u donošenju odluka te su predstavljeni različiti modeli koji takvoj reformi mogu doprinijeti uz ulogu liječnika psihijatara u socijalnom konceptu invaliditeta. Udruga Sjaj apelirala je na liječnike psihijatre da posebnu pozornost u radu sa svojim pacijentima usmjere prema njihovoj rehabilitaciji i mogućnosti povratka poslovne sposobnosti te ta u što je manjoj mogućoj mjeri upućuju obavijesti centrima za socijalnu skrb da je pacijente potrebno lišiti poslovne sposobnosti.

Udruga Sjaj nastavit će surađivati sa Psihijatrijskom bolnicom “Sveti Ivan” na tematici poslovne sposobnosti jednako kao i u drugim područjima zaštite prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj.

Podržavamo Izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011.

Na temelju čl. 42. st. 6. Poslovnika Hrvatskog sabora udruga Sjaj uputila je predstavku Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora kojom sugerira da odbori Hrvatskom saboru predlože prihvaćanje Izvješća Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu. Također, udruga je skrenula Hrvatskom saboru pozornost da je važno spriječiti spajanje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sa Pučkim pravobraniteljem kako se ne bi izgubila dostignuta razina zaštite prava osoba s invaliditetom te je zatražila da sudjeluje na raspravama oba odbora o citiranom Izvješću.

Preuzmite predstavku Hrvatskom saboru