Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Udruga Sjaj uputila je Ministarstvu socijalne politike i mladih načelne primjedbe na nacrt Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Udruga smatra da je predloženi propis previše normiran i nefleksibilan te da neće omogućiti razvoj socijalnih usluga u procesu deinstitucionalizacije, s obzirom da destimulativno djeluje na udruge kao pružatelje socijalnih usluga. Nadalje, udruga je upozorila na činjenicu da nedostaje bilo kakav održivi model predviđen za korištenje imovine korisnika u sustavu socijalne skrbi, koji se putem sustava skrbništva za odrasle osobe godinama osiromašuju i čine potpuno ovisnima o sustavu socijalne skrbi na teret Republike Hrvatske.

Preuzmite komentare udruge Sjaj

Poslovna sposobnost – Generalni komentar Ujedinjenih naroda

Odbor za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda otvorio je javnu raspravu o nacrtu Generalnog komentara i čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kojim je regulirano pravo na poslovnu sposobnost. Svrha Generalnog komentara jest istražiti koje su osnovne obaveze države koje proizlaze iz navedene konvencijske odredbe, s obzirom da je praksa odbora Odbora do sada pokazala da države stranke općenito ne razumiju točan opseg obaveza koje imaju prema Konvenciji.

U okviru PERSON projekta, udruga Sjaj je sa partnerima iz Republike Irske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Turske pripremila osvrt na nacrt Generalnog komentara te ga uputila u okviru javne rasprave Odboru za prava osoba s invaliditetom. Vjerujemo kako će Odbor prihvatiti naše sugestije te izraditi Generalni komentar koji će pomoći državama strankama u preuzimanju konvencijskih obaveza i izgradnji novih standarda zaštite prava osoba s invaliditetom.

Preuzmite podnesak PERSON projekta Oboru za prava osoba s invaliditetom

Putem ove poveznice preuzmite nacrt Generalnog komentara čl. 12. Konvencije