Preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom izdala je nadležnim tijelima preporuku da podrže rad udruge Sjaj, koja kako Pravobraniteljica navodi …prednjači u pružanju pravne pomoći i savjetovanja osobama s duševnim smetnjama i istovremeno je iznimno aktivna u zagovaranju njihovih prava u svim područjima života kao i u upozoravanju javnosti i nadležnih tijela na njihova kršenja.”

Pravobraniteljica je navela da “U svim aktivnostima koje provodi Udruga Sjaj ima potporu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom s kojim tijesno surađuje kao i s mnogim međunarodnim dionicima na području zaštite i promicanja prava osoba s psihosocijalnim invaliditetom.”

Dajući svoju podršku aktivnostima udruge Sjaj i preporučivši nadležnim tijelima da u okviru svojih mogućnosti poduzmu sve što je potrebno kako bi se te aktivnosti nastavile i unaprijedile, Pravobraniteljica je istaknula: “Slijedom navedenog možemo zaključiti da je višegodišnji rad Udruge Sjaj znatno doprinio promjeni negativnih trendova na području zaštite osoba s duševnim smetnjama i zagovaranja njihovih prava čime se ujedno doprinosi ostvarenju međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske na području zaštite prava i povećanja kvalitete života osoba s psiho-socijalnim invaliditetom.”

Udruga Sjaj iznimno je ponosna na priznanju koje joj je dala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. To je prvo priznanje od strane jedne državne institucije udruzi Sjaj za kontinuirano zalaganje za prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj, što daje posebno obilježje našem predanom i višegodišnjem radu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacija u predmetu X protiv Hrvatske

Europska organizacija za duševno zdravlje i udruga Sjaj uputile su danas Odboru ministara Vijeća Europe komunikaciju u predmetu X protiv Hrvatske, komentirajući Akcijski plan koji je o izvršenju te odluke Europskog suda za ljudska prava uputila Vlada Republike Hrvatske.

Podsjećamo, Europski sud za ljudska prava utvrdio je u predmetu X protiv Hrvatske povredu čl. 8. Konvencije zbog propusta države da osigura pravo na poštivanje podnositeljičinog privatnog i obiteljskog života. Kršenje prava rezultat je činjenice da je podnositeljica, koja je bila sudski lišena svoje poslovne sposobnosti, bila isključena iz postupaka koji su doveli do posvojenja njezine kćeri.

Na temelju pravila Odbora ministara Vijeća Europe, Europska organizacija za duševno zdravlje i udruga Sjaj reagirale su pred tim tijelom na navode Vlade Republike Hrvatske i sugerirale da se nastavi nadzor nad izvršenjem odluke u predmetu X protiv Hrvatske, pri čemu su također naglasile da hrvatskom zakonodavcu valja sugerirati odgovarajuće promjene Obiteljskog zakona kako bi se sudjelovanje svih roditelja u postupcima posvajanja njihove djece omogućilo bez obzira na ograničenje poslovne sposobnosti.

Preuzmite prijevod komunikacije na hrvatski jezik

Preuzmite komunikaciju u izvornom obliku

 

Presuda u predmetu Đorđević protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava objavio je danas odluku u predmetu Đorđević protiv Hrvatske u kojem su utvrđene povrede prava na zaštitu od nehumanog i degradirajućeg postupanja, zaštitu privatnog života te prava na učinkovito pravno sredstvo koje je Hrvatska povrijedila na štetu dvoje podnositelja – Dalibora Đorđevića (sina) i Radmile Đorđević (majke).

Podnositelj Dalibor Đorđević osoba je s teškim mentalnim i tjelesnim invaliditetom zbog kojega je lišen poslovne sposobnosti, a majka Radmila Đorđević se brine o njegovim osnovnim životnim potrebama. Oboje žive u Zagrebu. U periodu od 2008. do 2011. godine Dalibora Đorđevića i njegovu majku kontinuirano su fizički i psihički zlostavljala djeca iz obližnje osnovne škole. Iako su se na zlostavljanje požalili više puta policiji, socijalnim službama i pravobranitelju, ništa nije poduzeto da bi ih se zaštitilo i da bi se spriječilo daljnje zlostavljanje, pa je Europski sud utvrdio povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnjih sloboda počinjene na njihovu štetu.

Nastavi čitati

Krušković protiv Hrvatske – podnesak Vijeću Europe

Dana 21. ožujka 2012. godine Vlada Republike Hrvatske uputila je Odboru ministara Vijeća Europe akcijski plan u vezi izvršenja odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Krušković protiv Hrvatske. Podsjećamo da je tom odlukom utvrđena povreda prava podnositelja Branka Kruškovića koji nije, zato što je bio lišen poslovne sposobnosti, mogao priznati svoje biološko dijete.

Udruga Sjaj nije zadovoljna akcijskim planom koji je uputila Vlada. Naime, g. Krušković je nakon pravomoćnosti odluke Europskog suda za ljudska prava zatražio da ga nadležni Matični ured upiše kao oca njegovog djeteta, ali je to taj ured odbio. No, tu je odluku pobilo Ministarstvo uprave i vratilo predmet na ponovni postupak, koji je još uvijek u tijeku. Iako je Europski sud za ljudska prava ocijenio neprihvatljivim da je g. Krušković bio u priznaju očinstva potpuno ovisan o nadležnom Centru za socijalnu skrb, Vlada RH navela je kako očekuje da će njegov skbnik u ime g. Kruškovića ipak priznati da je g. Krušković otac tog djeteta. To znači da je g. Krušković ostao u jednakom položaju kao i prije nego što je donesena odluka Suda u njegovu korist.

Nadalje, Vlada RH je izrazila stav da priroda povrede prava u predmetu Krušković nije takva da bi to zahtjevalo provođenje generalnih mjera, koje se tiču promjene zakonodavstva i prakse, iako je Europski sud za ljudska prava do sada utvrdio već u tri predmeta i u odnosu na četiri podnositelja/ice povrede Konvencije počinjene od strane Republike Hrvatske na štetu osoba lišenih poslovne sposobnosti.

Stoga je s današnjim danom udruga Sjaj uputila komunikaciju Odboru ministara Vijeća Europe kojom pobija argumente izražene u Akcijskom planu Vlade RH u predmetu Krušković protiv Hrvatske te preporučila istome da nastavi monitorirati izvršenje individualnih mjera te da u pogledu generalnih mjera zatraži od Vlade RH informaciju o tome koje su mjere poduzete ili planirane da bi se omogućilo osobama s invaliditetom da priznaju svoje očinstvo ili majčinstvo.

Preuzmite podnesak Odboru ministara (na hrvatskom jeziku)

Predstavljen zbornik “Poslovna sposobnost i skrbništvo”

Koordinator Sjaja g. Kristijan Grđan sudjelovao je na predstavljanju Zbornika radova sa konferencije “Poslovna sposobnost i skrbništvo – raskorak između Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i prakse kojeg je publicirala Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Međunarodna konferencija u organizaciji ureda Pravobraniteljice održana je u Šibeniku, 4. i 5. listopada 2011. Koordinator Grđan sudjelovao je na toj konferenciji te je jedan od koautora Zbornika, gdje govori o skrbništvu za odrasle osobe iz perspektive prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj. Prilikom današnjeg predstavljanja Zbornika koordinator je istaknuo značenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i osvrnuo se na mjerodavna tumačenja čl. 12. iste od strane Odbora za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda. Također, istaknuo je i potrebu da se provedu korjenite reforme zakonodavstva i prakse koje trebaju omogućiti zamjenu sustava supstitucijskog donošenja odluka (skrbništva) sustavom kojim se osobama s invaliditetom pruža podrška u odlučivanju. Konstatirao je i da je Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom preuzela institucionalno vodstvo u kreiranju politike prema reformi sustava skrbništva za odrasle osobe u Hrvatskoj te apelirao na političke dionike da spriječe spajanje tog specijaliziranog pravobranitelja sa Pučkim pravobraniteljem kako se ne bi oslabili ili izgubili postojeći kapaciteti.

Podržavamo Izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011.

Na temelju čl. 42. st. 6. Poslovnika Hrvatskog sabora udruga Sjaj uputila je predstavku Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora kojom sugerira da odbori Hrvatskom saboru predlože prihvaćanje Izvješća Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu. Također, udruga je skrenula Hrvatskom saboru pozornost da je važno spriječiti spajanje Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sa Pučkim pravobraniteljem kako se ne bi izgubila dostignuta razina zaštite prava osoba s invaliditetom te je zatražila da sudjeluje na raspravama oba odbora o citiranom Izvješću.

Preuzmite predstavku Hrvatskom saboru

Novi Zakon o socijalnoj skrbi

Od 24. ožujka 2012. primjenjuje se novi Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 33/12). Odredbama novog zakonskog propisa nisu nastupile značajne promjene u pogledu ostvarivanja prava na novčane naknade, kao što su osobna invalidnina ili doplatak za pomoć i njegu, ali su nastale stanovite promjene vezane uz imovinski cenzus.

Naime, imovina korisnika više nije vezana vrijednošću, pa prema tome više ne vrijedi pravilo da se prava na novčane naknade kao što su osobna invalidnina ili pomoć za uzdržavanje mogu ostvariti čak i ako korisnik ima imovinu koja vrijedi manje od 100 proračunskih osnovica za naknade i dvanje (dakle, manje od 332.600,00 kn). Zadovoljavajući stambeni prostor i dalje ostaje određen na isti način kao i u prethodnom zakonskom propisu, što znači da osobe s invaliditetom mogu imati najviše 42 čm stambenog prostora uz 10 čm odstupanja (dakle, najviše 52 čm) ako je riječ o samcima odnosno uz 10 čm dodatka za svaku dodatnu osobu.

Na korisnike koji imaju veću imovinu od one koja je propisana čl. 38. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi primjenjuje se pravilo po kojem se smatra da se oni mogu sami uzdržavati ako prihode mogu ostvariti prodajom te imovine, davanjem u zakup ili najam, ako ta imovina ne služi korisniku ili članovima njegove obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba. Ovo je posebno problematično za one korisnike koji su granični slučajevi i imaju stambeni prostor koji je za svega nekoliko kvadrata veći od okvira propisanih čl. 38. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (primjerice ako imaju 55 čm od dozvoljenih najviše 52 čm, a radi se o samcima s invaliditetom). Udruga Sjaj upozorila je Ministarstvo socijalne politike i mladih 22. veljače 2012. godine u tijeku javne rasprave tada još o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi, da bi izostanak vezivanja imovinskog cenzusa sa vrijednošću imovine u graničnim slučajevima mogao dovesti do dodatnog osiromašenja korisnika i dao preporuku da se zadrže propisi koji su uvedeni u Zakon o socijalnoj skrbi tijekom 2011. godine, ali to nije prihvaćeno iako je dana 6. ožujka 2012. godine u intervjuu za Novu TV, potpredsjednica Vlade i ministrica gđa. Milanka Opačić izjavila:

Imovinski cenzus će podrazumijevati da ljudi koji imaju određenu imovinu, apartmane, vikendice, stanove, koji imaju određenu vrijednost, ne mogu biti dio sustava socijalne skrbi. Međutim, isto tako moramo voditi računa da stan u centru Zagreba i kuća u Babinoj Gredi, ili u Glini, nisu naprosto iste vrijednosti.“

U novom Zakonu o socijalnoj skrbi, međutim, nema niti jedne odredbe koja povezuje imovinu sa njezinom vrijednošću kada je riječ imovinskom cenzusu za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi.

Udruga Sjaj smatra da postoji određeni prostor interpretacije postojećih propisa koji idu u korist onim korisnicima koji imaju granične situacije, ukoliko se radi o stambenim prostorima čija narav nije odvojiva i koji koriste korisnicima ili članovima njihovih obitelji za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Prema tome, udruga Sjaj preporuča svim korisnicima da u zathjevima za ostvarivanje prava na novčane naknade iz sustava socijalne skrbi obrazlože da višak imovine (od nekoliko čm) čini prostor koji je u naravi neodvojiv od ostatka stambenog prostora (npr. kupaonica, toalet, hodnik, kuhinja, ostava, dnevni boravak ili soba) i koji njima, ili članovima njihovih obitelji, služi za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Nadalje, preporučamo korisnicima u graničnim slučajevima kojima budu donesena negativna rješenja da ista osporavaju žalbama i u postupcima pred Upravnim sudom Reublike Hrvatske kako bi se razvila odgovarajuća sudska praksa.

Sukladno čl. 255. Zakona o socijalnoj skrbi svi postupci koji su pokrenuti prema prethodnim propisima dovršit će se prema odredbama novog zakonskog propisa. Podsjećamo da sukladno čl.101. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN, 47/09) centri za socijalnu skrb dužni su donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Svi korisnici koji su uredno podnijeli zahtjeve za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, a proteklo je više od 60 dana da nisu dobili rješenja, imaju sukladno čl. 101. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku podnijeti žalbu Ministarstvu socijalne politike i mladih.

 

Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

Udruga Sjaj odazvala se na javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih od 16. veljače 2012 godine te dostavila svoje primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi. Udruga je još 16. siječnja 2012. dostavila Radnoj skupini za izradu tog Zakona okvirne preporuke o reformi sustava socijalne skrbi u odnosu na osobe s duševnim smetnjama.

Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi može se preuzeti na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Preuzmite:

Dopis udruge Sjaj od 22. veljače 2012.

Dopis udruge Sjaj od 16. siječnja 2012.

Stanev protiv Bugarske – povijesna odluka Europskog suda za ljudska prava

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava donijelo je danas odluku u predmetu Stanev protiv Bugarske. Taj je Sud zaključio da je Bugarska povrijedila prava podnositelja R.K. Staneva koji je djelomično bio lišen poslovne sposobnosti i bez svojeg pristanka bio smješten u dom socijalne skrbi za psihički bolesne osobe. Europski sud je utvrdio da su mu prekršena prava na osobnu slobodu, zaštitu od nehumanog i degradirajućeg postupanja, pristup pravosuđu te pošteno suđenje. Sud mu je dosudio naknadu nematerijalne štete u iznosu od 15.000 EUR.

Nastavi čitati